زمان برگزاری دهمین کنفرانس
1399-10-22
زمان برگزاری دهمین کنفرانس


به گزارش دبیرخانه دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، این کنفرانس در تاریخ 29 و 30 اردیبهشت 1400 برگزار خواهد شد.