:محورهای دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به شرح ذیل می‌باشند


  •  تبیین و تشریح هر یک از  فرازهای مبانی و اصول

  •  تبیین و تشریح هر یک از مفاهیم اساسی  مندرج در آرمان و رسالت

  •  تبیین و تشریح هر یک از فرازها یا مفاهیم اساسی مندرج در افق

  •  تبیین و تشریح هر یک از تدابیر

  •  بایسته‌های اجرای هر یک از تدابیر یا مجموعه‌ای از تدابیر همسو