با تلاش چندین ساله جمع زیادی از اندیشمندان، پژوهشگران، نخبگان دانشگاهی و حوزوی و شخصیت‌های راهبردی کشور، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی و به مرحله ابلاغ و اجرا نزدیک شده است. از آنجا که در کنفرانس‌های پیشین، نقد و ارزیابی و تکمیل و ارتقای محتوای سند در دستورکار بود، در این کنفرانس تبیین و تشریح ابعاد و بایسته‌های اجرای الگو در محوریت مباحث است.

تبیین هر یک از فرازهای مبانی، اصول، آرمان و رسالت یعنی بیان مستدل و علمی مفاهیم، ضرورت، اهمیت، دامنه اثرگذاری و  پشتوانه علمی. تبیین هر یک از فرازهای افق اضافه بر موارد فوق، ابعاد نوآورانه و تحول‌آفرینی فراز را نیز دربر می‌گیرد. تبیین هر گزاره تدبیر اضافه بر موارد مندرج در افق، مباحثی از قبیل توانایی تدبیر در حل مسایل اساسی کشور، اغتنام فرصت‌های راهبردی، بسترسازی برای دیگر تدابیر و تناظر با افق را نیز شامل می‌شود.

بایسته‌های اجرای هر تدبیر یعنی واکاوی الزامات مورد نیاز برای تحقق آن تدبیر از قبیل تقسیم کار و نگاشت نهادی مناسب، زیرساخت‌ها و منابع انسانی و مالی و تمهیدات قانونی مورد نیاز، نحوه بهره‌برداری از مدل‌ها و نظریه‌های جدید برای تبدیل این تدبیر به سیاست و برنامه اجرایی، تمهیدات لازم برای تبلور عینی این تدبیر در دو برنامه پنج ساله هفتم و هشتم و بالاخره نحوه مشارکت مردم و نخبگان علمی و اجرایی و نهادهای غیردولتی در فرآیند اجرای این تدبیر.