آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1399-12-23
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1400-01-30
تاریخ شروع کنفرانس
1400-02-29
تاریخ پایان کنفرانس
1400-02-30

 *******************************************************

برنامه برگزاری مجازی دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

*******************************************************

خلاصه مقالات دهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

*******************************************************

*******************************************************

انتشار مقالات برتر دهمین کنفرانس در فصلنامه‌های علمی- پژوهشی مرتبط

*******************************************************

نمایه‌سازی مقالات کنفرانس‌های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

*******************************************************

برگزار کننده

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت


حمایت کنندگان